RF: La copa dal café

Domenia, 21.05.2017 da les 12.45-13.00

I vulcans

Tlo da nëus ne n'ons degun vulcans, ma tl mond iel plu de 500 vulcans atives. Chël che à la majera atività ie l Kilauea, che ie sun l'ijules Hawaii.

Program de Konrad Senoner