RF: Dai creps dl Sela

Vender, 18.08.2017 da les 19.05-19.30

N ann de scola oradecà

La jëuna Daniela Demetz de Sëlva conta de si sperienzes fates ntan si ann de scola tla zità de Carlow tl'Irlanda mparan mo miec la rujeneda nglëija y dajan ju nce l ejam de maduranza.

Na trasmiscion de Alex Runggaldier

Foto: Daniela Demetz cun si cumpanies de tlas a Carlow