RF: Dai creps dl Sela

Vender, 24.03.2017 da les 19.05-19.30

Mujiga moderna: 70 ani Elton John (prima pert)

Duman, ai 25 de merz cumplësc n gran musizist dla mujiga rock pop i 70 ani. L se trata de Sir Elton John, pianist y cumposidëur de ngrum de hits y personaje stravagant dl showbusiness.

Trasmiscion de Tobias Dellago

Foto: creativecommons.org