RF: Dai creps dl Sela

Vites scutedes via - Pepi Demetz

Domenia, 25.07.2021 da les 19:05-19:30

"Vites scutedes via" ie l titul de na lingia de cinch essays letereres scric da Rut Bernardi. Cun ëila ulons mparé a cunëscer te chësta cuinta y ultima trasmiscion bera Pepi Demetz (1916-1998) d’Urtijëi che à sëuravivù l'eutanasia di Nazi.
Trasmiscion de Alex Runggaldier

Foto: L'autora Rut Bernardi de Urtijëi