RF: Dai creps dl Sela

KAPL - l ciapel de lën

Vender, 18.10.2019 da les 19.05-19.30

Dan trëi ani ova Christian Plancker de Sëlva scumencià a sperimenté ziplan n ciapel cun visiera de lën, n bel ciapel ma dur, star y rie da tenì giut sun l cë. Sën coche sën iel sun l marcià n ciapel esteticamënter bel y saurì da tré sëura. Christian conta coche dut se à svilupà y de na forma de finanziamënt moderna che à judà a sustenì l proiet.

Trasmiscion de Alex Runggaldier

Foto: Christian Plancker y si cumpani Michael Senoner cun l „KAPL“ de lën.