RF: Agorà

On the road again – Jì de viac ie plu che mé se muever

Vender, 03.12.2021 da les 19:05-19:30

Deberieda a Lukas Plancker, apasciunà de viages y espert di Stac Unic dl'America, vëniel arzicà la pieres miliers dl jì de viac te si essënza plu rëidla: la lidëza. Ntan la ciaculeda nce vëniel fat cunliniamënc ala storia dl jì de viac, al'opres letereres che à auzà ora tla storia dla leterratura l cunzet dl "On the road" ("Sun streda") y sambën vëniel nce zità films y cianties emblematiches che va nchin tla miola dl'esperienzes de viac plu desfrëntes. Dut chësc, danter anedoc, filosofies de vita y referimënc a viages fac o che n ulëssa mo fé. (cuarta pert)
Trasmiscion de Ivan Senoner

Foto: Ivan y Lukas te studio