RF: Cuartet leterer

Mercui, 01.03.2017 da les 19.05-19.30

Fabio Chiocchetti "I misteri del Cjaslir"

L cuartet leterer, program de descuscion sun opres letereres, cun autores y critics de leteratura ladina prejënta l'autor Fabio Chiocchetti con si liber "I misteri del Cjaslir".

N program de Rut Bernardi cun Ingrid Runggaldier, Roland Verra e Mateo Taibon
a cura de Anna Mazzel

L "Cuartet" se mbincia de descedé ti ascutadëures la ueia de liejer libri nce per ladin.