RF: Dai creps dl Sela

Vender, 11.08.2017 da les 19.05-19.30

Stefan Demetz in memoriam

Bera Stefan Demetz de Sulè ie mort n lunesc ai 7 de agost tl età de 91 ani. El nes lascia n'arpejon culturela de gran valuta. Cumpositëur, ugrister, dirighënt, na vita al servisc y tl sëni dla mujiga.

Program de Leo Senoner

Foto de Karin Pizzinini