RF: Dai creps dl Sela

Lunesc, 13.03.2017 da les 19.05-19.30

L drap dla pascion da Sacun

Dl drap dla pascion da Sacun, bel da plu ani derturà a puntin y da udëi tl Museum de Gherdëina, iel sën dan man nce na publicazion scrita da Verena Niederegger Senoner.
L liber dat ora ie a cura dl Istitut culturel ladin Micurà de Rù y dl Museum de Gherdëina.

Program de Leo Senoner