RF: Agorà

l mond dl dërt (segonda pert)

Domenia, 22.09.2019 les 19.05-19.30

L dërt à tla storia dl'umanità nce abù na si pert scura y la giustizia ie unida meladurveda, cis tl 20ejim centené canche ditadëures y rejims à nterpretà l dërt aldò de si maniera de pensé ne respetan dldut nia l’etica y purtan nsci nce a de grandiscima tragedies.

Trasmiscion de Ivan Senoner

Foto: http://presse.beck.de