RF: Agorà

Agorà – (prima pert)

Vender, 09.04.2021 les 19:05-19:30

Jan Andrea Moroder à scuviert la pascion per l film a scola. Ël à sën 25 ani y ntant se à te chësc ciamp mudà truep, dantaldut tla tecnologia. Ma ciche ie restà y ciche ie mpurtant pra chësta produzions ie che l vënie cuntà na storia y chëla ie for inò na ndesfideda danuef per l jëun de Urtijëi.
Trasmiscion de Ivan Senoner