RF: La copa dal café

Domenia, 13.08.2017 da les 13.45-14.00

Miraculi

Nia se lamenté, ma se muever y prië. Duc chëi che se muef per l bën di autri, vën judei da Die.

Program de Hugo Senoner